ارائه گواهینامه رسمی حضور در همایش از طرف انجمن های  پزشکی حاضر و پارک علم و فناوری مدرس

 

 

حامیان معنوی همایش

سازمانها و مجموعه هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم

حامیان ویژه مالی همایش

مجموعه ها و شرکت هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم

حامیان رسانه ای همایش

رسانه هایی که ما را در بازتاب اخبار همایش یاری نموده اند